• Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế" trình bày khái quát nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, nguyên tắc hạch toán, kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và đầu tư chứng khoán.

   12 p vimaru 27/05/2017 19 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức khái quát nghiệp vụ huy động vốn NHTM, các phương pháp tính lãi huy động vốn tại NHTM, các nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán nghiệp vụ huy động vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 27/05/2017 21 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá" cung cấp các kiến thức giúp người học biết được các hình thức cho vay tại ngân hàng thương mại, biết cách tính lãi các sản phẩm tín dụng, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc kế toán, xử lý được các tình huống liên quan nghiệp vụ tín dụng.

   39 p vimaru 27/05/2017 14 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định – Công cụ dụng cụ" giúp người học phân biệt được tài sản cố định và công cụ dụng cụ, hiểu các nguyên tắc kế toán liên quan, xử lý được các tình huống lý thuyết và thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vimaru 27/05/2017 17 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các khái niệm kế toán, đối tượng kế toán ngân hàng, mục tiêu của kế toán ngân hàng, tổ chức công việc kế toán ngân hàng, tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 27/05/2017 15 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh tốn vốn tại ngân hàng thương mại" trình bày khái quát thanh toán vốn qua ngân hàng, khái quát dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán nghiệp vụ huy động vốn và thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 27/05/2017 20 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh – Phân phối lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu nhập, kế toán các khoản chi phí, kế toán kết quả hoạt động kinh doanh, lập và trình bày BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 27/05/2017 15 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị.

   16 p vimaru 27/05/2017 70 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc" giúp người học hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 27/05/2017 37 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   23 p vimaru 27/05/2017 23 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc" giúp người học hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá.

   15 p vimaru 27/05/2017 22 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động" giúp người học hiểu được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương; biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương; các hình thức trả lương của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 27/05/2017 23 0