• Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 4: Chữ ký điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chữ ký số (Digital Signature), các dịch vụ bảo mật cung cấp bởi chữ ký số, một vài chữ ký số thông dụng, mô tả vài ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý và phân phối khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích được sự cần thiết của một Key- Distribution Center, làm thế nào để KDC có thể tạo ra được session Key giữa hai bên tham gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p vimaru 08/05/2018 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học

  "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học" có nội dung giới thiệu tổng quan về môn học. Tập bài giảng này gồm có 11 bài. Bài 1: Giới thiệu về C++. Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ. Bài 3: Hàm và nạp chồng hàm. Bài 4: Cấu trúc và lớp. Bài 5: Ôn tập. Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa. Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư...

   6 p vimaru 08/05/2018 4 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++" có nội dung trình bày về giới thiệu C++, nguồn gốc, thuật ngữ, biến (variable), literal, hằng số (constant), biểu thức logic, input/Output, phong cách lập trình, thư viện và namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 08/05/2018 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ" có nội dung trình bày về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng (Array), con trỏ (Pointer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   81 p vimaru 08/05/2018 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3: Hàm và Nạp chồng Hàm

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3: Hàm và Nạp chồng Hàm

  "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3: Hàm và Nạp chồng Hàm" có nội dung trình bày về Hàm (Function) và Nạp chồng Hàm (Overloading), các định nghĩa cơ bản về Hàm, phân giải nạp chồng hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   59 p vimaru 08/05/2018 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4: Cấu trúc và lớp

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4: Cấu trúc và lớp

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 4: Cấu trúc và lớp" có nội dung trình bày về kiểu cấu trúc, kiểu lớp, hàm tạo & hàm hủy, sử dụng cấu trúc như đối số của hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   73 p vimaru 08/05/2018 4 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa" có nội dung trình bày về nạp chồng toán tử (Operator Overloading) và hàm bạn (Friend Functions), kế thừa (Inheritance). Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vimaru 08/05/2018 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)" có nội dung trình bày về vector, c-string và lớp String, khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   61 p vimaru 08/05/2018 4 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 8: Đa hình và hàm ảo

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 8: Đa hình và hàm ảo

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 8: Đa hình và hàm ảo" có nội dung trình bày về đa hình (Polymorphism), hàm ảo (Virtual function), hàm ảo và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   34 p vimaru 08/05/2018 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy" có nội dung trình bày về đệ quy với hàm void, đệ quy với hàm trả về giá trị, suy nghĩ theo kiểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   35 p vimaru 08/05/2018 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi)

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi)" có nội dung trình bày về các nút (Nodes) và danh sách liên kết, ứng dụng danh sách liên kết, iterators, cây (Trees). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   47 p vimaru 08/05/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số