• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu trả về của hàm, tên hàm, tham số, tham biến, tham trị ,lệnh return trả về giá trị cho hàm, khai báo prototype, gọi hàm, phạm vi của biến,...

   30 p vimaru 31/12/2017 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quy nạp toán học, lập trình đệ quy, cách hoạt động, khái niệm đệ quy, một số loại đệ quy, đệ quy tuyến tính,...

   30 p vimaru 31/12/2017 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo giá trị, các phép gán trực tiếp cho chuỗi bị hạn chế, nhập chuỗi từ bàn phím, phần tử của chuỗi, thư viện string.h,...

   30 p vimaru 31/12/2017 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đệ quy, quy nạp toán học, lập trình đệ quy, kiểu dữ liệu cấu trúc, kiểu cấu trúc - struct, kiểu hợp - union, biến động và kiểu con trỏ, biến động và tĩnh, biểu con trỏ - pointer, biểu tập tin và vào ra dữ liệu,...

   30 p vimaru 31/12/2017 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhập phân số - Trả về kiểu cấu trúc, tham biến và kiểu con trỏ, truyền tham biến dùng kiểu con trỏ, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc – dùng con trỏ,...

   30 p vimaru 31/12/2017 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu cấu trúc, khai báo cấu trúc, khai báo cấu trúc và biến, khai báo – Nhiều biến cấu trúc, không cần thẻ cấu trúc, cấu trúc trong cấu trúc, mảng trong cấu trúc,...

   30 p vimaru 31/12/2017 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm con trỏ, con trỏ và địa chỉ, kiểu con trỏ, phạm vi ứng dụng con trỏ, lợi hại của con trỏ, kiểu nguyên thủy, con trỏ và hằng số, con trỏ và đối số của hàm,...

   30 p vimaru 31/12/2017 11 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 4 Thông tin trong quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được bản chất của thông tin quản trị, biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức, nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin, hiểu được phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin, biết cách tổ chức và quản trị...

   10 p vimaru 31/12/2017 13 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 6 Hoạch định do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được hoạch định, lợi ích của việc hoạch định, các loại hoạch định trong một tổ chức, các bước trong một tiến trình hoạch định chiến lược, các công cụ phổ biến dung trong hoạch định chiến lược của tổ chức.

   9 p vimaru 31/12/2017 10 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 5 Quyết định quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được tiến trình ra quyết định, hiết được những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả, mô tả được những kiểu ra quyết định, xác định được những thuận lợi và bất lợi của việc ra quyết định theo nhóm, biết những kỹ...

   10 p vimaru 31/12/2017 9 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

  Học xong Bài giảng Quản trị học: Chương 1 này người học cần nắm được các kiến thức sau: Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong tổ chức, nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị, các vai trò chính của nhà quản trị theo quan điểm cũ/ Quan điểm mới.

   16 p vimaru 31/12/2017 9 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

  Kiến thức cốt lõi Chương 2 Lịch sử Quản trị học giúp các bạn Mô tả các trường phái của tư tưởng quản trị và sự phát triển của chúng, sự đóng góp của những tư tưởng quản trị đối với công việc của nhà quản trị, phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị, xu hướng vận động tiếp theo của các tư tưởng quản...

   10 p vimaru 31/12/2017 6 0