• Bài giảng Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản" trình bày các khái niệm chung, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, truyền tham số, phạm vi biến. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   38 p vimaru 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Xâu ký tự cstring, lớp string. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p vimaru 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Con trỏ - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Con trỏ - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến kiểu con trỏ, quản lý vùng nhớ, toán tử con trỏ, khai báo & sử dụng, các phép toán với con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vimaru 31/05/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 2: Tổng quan về Malware" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Malware, phân loại Malware, các kỹ thuật lây nhiễm và phá hoại trong Malware, tổng quan các kỹ thuật phát hiện Malware. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p vimaru 08/05/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi (P2)

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi (P2)

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 2: Mã hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, mã hóa khóa công khai (Public-Key Cryptosystems), thuật toán RSA, một số mã hóa khóa công khai khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về an toàn hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc nền tảng, các loại hình tấn công và nguy cơ mất an toàn hệ thống thông tin, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p vimaru 08/05/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (P2)

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (P2)

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 3: Toàn vẹn dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm toàn vẹn và xác thực thông điệp, các cơ chế mã xác thực thông điệp, ứng dụng mã xác thực thông điệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 4: Chữ ký điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chữ ký số (Digital Signature), các dịch vụ bảo mật cung cấp bởi chữ ký số, một vài chữ ký số thông dụng, mô tả vài ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p vimaru 08/05/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý và phân phối khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích được sự cần thiết của một Key- Distribution Center, làm thế nào để KDC có thể tạo ra được session Key giữa hai bên tham gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học

  "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học" có nội dung giới thiệu tổng quan về môn học. Tập bài giảng này gồm có 11 bài. Bài 1: Giới thiệu về C++. Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ. Bài 3: Hàm và nạp chồng hàm. Bài 4: Cấu trúc và lớp. Bài 5: Ôn tập. Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa. Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư...

   6 p vimaru 08/05/2018 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++" có nội dung trình bày về giới thiệu C++, nguồn gốc, thuật ngữ, biến (variable), literal, hằng số (constant), biểu thức logic, input/Output, phong cách lập trình, thư viện và namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 08/05/2018 10 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ" có nội dung trình bày về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng (Array), con trỏ (Pointer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   81 p vimaru 08/05/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số