76-Stx MAN Diesel(Volume II Maintenance)

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T.Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02607)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

11 p vimaru_01 11/01/2016 153 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.