• Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô cung cấp phương pháp phân tích rõ ràng, tập trung nhấn mạnh tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc ra quyết định về quản lý; phân tích nhu cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược giá, cạnh tranh,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   76 p vimaru 26/07/2017 56 20

 • Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các bài tập tình huống giúp người học rèn luyện và vận dụng kiến thức.

   94 p vimaru 26/07/2017 9 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/06/2017 8 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN, đạo đức nghề nghiệp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 30/06/2017 7 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vimaru 30/06/2017 3 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" trình bày các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, chứng từ sử dụng, đọc hiểu và giải thích thông tin được trình bày trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến TSCĐ, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 30/06/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc hiểu và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản, giới thiệu chứng từ sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính.

   28 p vimaru 30/06/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính; giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham...

   43 p vimaru 30/06/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 30/06/2017 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, một số tỷ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp...

   40 p vimaru 30/06/2017 1 0