• Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức về thị trường trái phiếu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm trái phiếu, đặc trưng của trái phiếu, các loại trái phiếu, lợi tức và rủi ro của trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng giá trái phiếu, định giá trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 6: Thị trường thứ cấp – Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, niêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt. Mời tham khảo.

   62 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 5 cung cấp cho người học kiến thức về thị trường sơ cấp và phát hành chứng khoán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phương thức phát hành, bảo lãnh phát hành, phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần, phát hành trái phiếu chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 8 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 8 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 8: Công ty chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Chức năng của công ty chứng khoán, vai trò của công ty chứng khoán, mô hình hoạt động của công ty chứng khoán, cơ cấu tổ chức của cty chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 7 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 7 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 7: Thị trường OTC. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: khái quát về sự hình thành và phát triển của thị trường OTC, tổ chức hoạt động của thị trường OTC, so sánh thị trường OTC với những thị trường chứng khoán khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 30/06/2017 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kế toán đểxác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán.

   14 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vimaru 30/06/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 5+6 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 5+6 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, sự cần thiết của tài khoản, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày đặc điểm kế toán trong hoạt động kinh doanh thương mại; giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 30/06/2017 0 0