• Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 4: Marketing hỗn hợp dịch vụ - Sản phẩm dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất sản phẩm dịch vụ, các chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 10/01/2017 610 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 8: Tiến trình dịch vụ & minh chứng hữu hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Minh chứng hữu hình (Khái niệm, tầm quan trọng của minh chứng hữu hình trong KD DV, các thành phần của minh chứng hữu hình, các loại minh chứng hữu hình), tiến trình DV. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 10/01/2017 597 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 7: Con người trong cung ứng dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của yếu tố con người trong KD DV, vai trò của nhân viên trong marketing DV trong KD DV, các nhân tố liên quan đến nhân viên dịch vụ, chiến lược nhân sự trong marketing DV,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 10/01/2017 290 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

  Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: Phân biệt được DL thứ cấp và DL sơ cấp, kể tên và nêu được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của các kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên, phân biệt được DL định tính và DL định lượng và ý nghĩa của hai loại DL này trong phân tích TK.

   14 p vimaru 10/01/2017 238 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê (TK) là gì, các phương pháp nghiên cứu TK, vai trò của TK, một số khái niệm thường dùng trong TK, khái quát quá trình nghiên cứu TK, các cấp bậc đo lường và thang đo.

   19 p vimaru 10/01/2017 696 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về mục đích của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vimaru 10/01/2017 280 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết được cách lập bảng tần số, phân biệt được các khái niệm tần số, tần suất và tần suất tích luỹ, hiểu cách phân tổ DL, nói được đặc điểm của đồ thị phân phối tần số (histogram), đa giác tần số và biểu đồ thân và lá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 10/01/2017 198 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung về kiểm định, kiểm định giả thuyết trên một tổng thể, kiểm định giả thuyết trên hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 10/01/2017 406 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 13: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về chỉ số, chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc, chỉ số không gian (chỉ số địa phương), hệ thống chỉ số, một số chỉ số thường dùng trong thực tế.

   32 p vimaru 10/01/2017 457 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  bài giảng trình bày các nội dung: Các đại lượng đo lường độ tập trung và phương pháp mô tả hình dáng tập DL, các đại lượng đo lường độ phân tán, các đại lượng TK mô tả cho bảng tần số, các đại lượng TK mô tả cho tổng thể, khám phá DL qua biểu đồ hộp và râu (box plot), sử dụng kết hợp TB và độ lệch chuẩn,... Mời các bạn tham khảo.

   17 p vimaru 10/01/2017 252 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hòa

  Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: Hiểu được tại sao trung bình hay tỷ lệ mẫu lại có phân phối, nói được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn của trung bình mẫu, kể được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 10/01/2017 247 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

  Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: Nắm được ý nghĩa và cách tính xác suất của một sự vật hiện tượng, phân biệt được biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc, biết cách tra bảng Z để tìm xác suất khi biết giá trị của biến Z và ngược lại.

   32 p vimaru 10/01/2017 261 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số