• 59- Marine CO2 alarm system

  59- Marine CO2 alarm system

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02577)

   10 p vimaru 14/01/2016 1159 2

 • 13- Engine room hoist

  13- Engine room hoist

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. Noteworthy for installing an electric chain hoist; Notice for operating. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02588)

   10 p vimaru 11/01/2016 669 2

 • 12-Heat exchanger

  12-Heat exchanger

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. Cover letter; 56KW fuel oil heater for main engine; 48KW fuel oil heater for purifier;...(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02604)

   10 p vimaru 11/01/2016 1127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số