• Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

    Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

    Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction sau đây giới thiệu động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex IEM-Medusa Operation. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

     7 p vimaru 16/12/2014 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số