• Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học

  Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học

  Tài liệu Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học đưa ra các báo cáo, tham luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành thông tin, thư viện trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ĐH theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội thảo...

   369 p vimaru 25/11/2016 86 2

 • Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

  Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

  Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam nêu lên những báo cáo khảo sát cũng như đề xuất một số chính sách và tổ chức thực hiện việc phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam của các học giả, nhà khoa học.

   249 p vimaru 25/11/2016 72 1

 • Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

  Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

  Tài liệu sau đây tổng hợp các bài tham dự Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam. Hội thảo nhằm đưa ra các thực trạng và giải pháp chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.

   107 p vimaru 07/12/2015 92 3

 • Diesel engine combustion simulator comlex V

  Diesel engine combustion simulator comlex V

  Diesel engine combustion simulator comlex V sau đây giới thiệu về động cơ Diesel đốt mô phỏng phức tạp V. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   12 p vimaru 16/12/2014 125 2

 • Diesel engine combustion simulator comlex M

  Diesel engine combustion simulator comlex M

  Diesel engine combustion simulator comlex M sau đây giới thiệu về động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex M. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   18 p vimaru 16/12/2014 124 1

 • Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction sau đây giới thiệu động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex IEM-Medusa Operation. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   7 p vimaru 16/12/2014 117 1

 • Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA sau đây giới thiệu về động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex IEM-Medusa. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   10 p vimaru 12/12/2014 120 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số