• Giáo trình Đấu thầu: Phần 2

  Giáo trình Đấu thầu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Đấu thầu" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như đánh giá hồ sơ dự thầu; đấu thầu điện tử; một số vấn đề về quản lý hoạt động đấu thầu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p TaiLieuvn 10/04/2024 1 0

 • Giáo trình Đấu thầu: Phần 1

  Giáo trình Đấu thầu: Phần 1

  Giáo trình "Đấu thầu" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tổng quan về đấu thầu; kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư; quy trình lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị hồ sơ mời thầu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   235 p TaiLieuvn 10/04/2024 0 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - ThS. Hoàng Thị Thuý Hằng

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - ThS. Hoàng Thị Thuý Hằng

  Giáo trình "Quản trị học" nhằm góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và chức năng quản trị, đồng thời cung cấp những kiến thức nhất để làm nền tảng cho việc nghiên cứu sâu các môn học về quản trị tổ chức theo lĩnh vực hoặc theo ngành chuyên môn hoá; quản trị marketing, quản trị sản xuất;...Mời các...

   65 p TaiLieuvn 10/04/2024 2 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - ThS. Hoàng Thị Thuý Hằng

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - ThS. Hoàng Thị Thuý Hằng

  Giáo trình "Quản trị học" cung cấp cho sinh viên các quan điểm tiếp cận với những chức năng và hoạt động quản trị như những vấn đề cơ bản của quản trị và nhà quản trị; quyết định quản trị và thông tin trong quản trị, các chức năng cơ bản của quản trị;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   131 p TaiLieuvn 10/04/2024 0 0

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 (Năm 2021)

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 (Năm 2021)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Giao dịch và đàm phán kinh doanh" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như tổ chức đàm phán kinh doanh; phương pháp ra quyết định và kết thúc đàm phán kinh doanh; cơ sở pháp lý của giao dịch, đàm pháp kinh doanh; giao tiếp và đàm phán đa văn hoá; đàm phán với doanh nhân một số nước trên thế giới;...Mời các...

   295 p TaiLieuvn 10/04/2024 0 0

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1 (Năm 2021)

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1 (Năm 2021)

  Giáo trình "Giao dịch và đàm phán kinh doanh" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng và nội dung của môn học; những vấn đề lý thuyết về giao dịch kinh doanh; những nguyên lý của giao dịch kinh doanh; kỹ năng giao tiếp nhóm và lễ nghi trong giao dịch kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   222 p TaiLieuvn 10/04/2024 2 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp công nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp công nghiệp" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhà quản trị và các chức năng quản trị; Một số lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p TaiLieuvn 10/04/2024 0 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp công nghiệp" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường; Ngành công nghiệp và doanh nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p TaiLieuvn 10/04/2024 0 0

 • Giáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và bài tập có lời giải): Phần 2

  Giáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và bài tập có lời giải): Phần 2

  Giáo trình "Thương mại quốc tế (Lý thuyết và bài tập có lời giải)" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như chính sách thương mại quốc tế; hàng rào thuế quan; các hàng rào phi thuế quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   327 p TaiLieuvn 08/04/2024 1 1

 • Giáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và bài tập có lời giải): Phần 1

  Giáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và bài tập có lời giải): Phần 1

  Giáo trình "Thương mại quốc tế (Lý thuyết và bài tập có lời giải)" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tổng quan về thương mại quốc tế; lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế; lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế; thương mại nội ngành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   189 p TaiLieuvn 08/04/2024 2 1

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như phân tích hoạt động tiêu thụ; phân tích hoạt động đầu tư; đánh giá khái quát tình hình tài chính và khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p TaiLieuvn 08/04/2024 4 2

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh; phân tích hoạt động cung cấp; phân tích hoạt động sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p TaiLieuvn 08/04/2024 2 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật