• Quyết định số 52 /QĐ-HVNG-ĐT

  Quyết định số 52 /QĐ-HVNG-ĐT

  Quyết định số 52 /QĐ-HVNG-ĐT về việc ban hành Quy định về thời hạn công bố và phúc khảo điểm trong kỳ thi đánh giá học phần và kỳ thi tốt nghiệp. Căn cứ quyết định số 82/2008/QĐ-TTg, ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

   5 p TaiLieuvn 02/03/2024 11 2

 • Quyết định số 3760/QĐ-BKHCN

  Quyết định số 3760/QĐ-BKHCN

  Quyết định số 3760/QĐ-BKHCN ban hành về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia; căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết ban hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

   1 p TaiLieuvn 13/01/2024 5 4

 • Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT

  Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT

  Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; căn cứ theo nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   26 p TaiLieuvn 06/11/2023 6 3

 • Quyết định số 54 /QĐ-CTK

  Quyết định số 54 /QĐ-CTK

  Quyết định số 54 /QĐ-CTK ban hành về việc công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp cơ sở năm 2023. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p TaiLieuvn 04/10/2023 8 3

 • Luật số 59/2020/QH14 - Luật Doanh nghiệp 2020

  Luật số 59/2020/QH14 - Luật Doanh nghiệp 2020

  Luật số 59/2020/QH14 - Luật Doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p TaiLieuvn 17/08/2023 7 3

 • Luật số 51/2019/QH14

  Luật số 51/2019/QH14

  Luật số 51/2019/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại...

   8 p TaiLieuvn 17/08/2023 5 3

 • Luật số 15/2023/QH15 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

  Luật số 15/2023/QH15 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

  Luật số 15/2023/QH15 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh...

   65 p TaiLieuvn 17/08/2023 15 5

 • Luật số 09/2017/QH14 - Luật Du lịch 2017

  Luật số 09/2017/QH14 - Luật Du lịch 2017

  Luật số 09/2017/QH14 - Luật Du lịch 2017. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

   31 p TaiLieuvn 17/08/2023 8 5

 • Luật số 07/VBHN-VPQH - Luật Sở hữu trí tuệ 2019

  Luật số 07/VBHN-VPQH - Luật Sở hữu trí tuệ 2019

  Luật số 07/VBHN-VPQH - Luật Sở hữu trí tuệ 2019. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này...

   74 p TaiLieuvn 17/08/2023 12 4

 • Luật số 42/2005/QH11 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

  Luật số 42/2005/QH11 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001....

   6 p TaiLieuvn 20/06/2023 16 2

 • Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994)

  Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994)

  "Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994)" với mong muốn đóng góp vào các mục tiêu nêu trên thông qua các thoả thuận tương hỗ và cùng có lợi theo hướng tới giảm mạnh thuế quan và các trở ngại thương mại khác và hướng tới triệt tiêu sự phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p TaiLieuvn 20/06/2023 13 4

 • Law No. 43/2019/QH14 - Education Law

  Law No. 43/2019/QH14 - Education Law

  Law No. 43/2019/QH14 - Education Law regulates the national educational system; educational institutions, teachers, learners; state management of education; rights and responsibilities of agencies, organisations, individuals taking parts in educational activities.

   43 p TaiLieuvn 08/06/2023 9 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật