• Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây - Chương 1: Giới thiệu về mạng không dây cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạng, các thuật ngữ liên quan, phân loại mạng truyền thông, cơ bản về mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/03/2018 14 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 5: Mạng tế bào" trình bày các nội dung: Cellular network concept; cells, cluster and frequency reuse; handoff/Handover concept, Co-Channel interference and adjacent channel interference, erlang, erlang-B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vimaru 31/03/2018 13 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 4: Kỹ thuật đa truy cập" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, contentionless multiple access, contention multiple access, hanging multiple access. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p vimaru 31/03/2018 15 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 2: Lan truyền vô tuyến (radio wave propagation)" trình bày các nội dung: Sóng điện từ (Electromagnectic wave), anten, lan truyền vô tuyến (Radio Wave Propagation), tính toán công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vimaru 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 3: Các kỹ thuật điều chế" để nắm bắt cá định nghĩa về kỹ thuật điều chế mạng không dây, các thành phần của điều chế không dây, Bit/Baud Comparison, tại sao phải điều chế mạng không dây.

   86 p vimaru 31/03/2018 16 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 6: Định vị kênh truyền" để cùng tìm hiểu các khái niệm định vị kênh truyền (channel allocation concept), các cách thức định vị kênh truyền (channel allocation schemes). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 31/03/2018 17 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 31/03/2018 12 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về quản trị sản xuất. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái luận về sản xuất và quản trị sản xuất, lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất.

   18 p vimaru 31/03/2018 13 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về dự báo nhu cầu sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời tham khảo.

   39 p vimaru 31/03/2018 11 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến xác định địa điểm của doanh nghiệp. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản xuất.

   19 p vimaru 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến bố trí mặt bằng sản xuất. Nội dung cụ thể gồm có: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp.

   19 p vimaru 31/03/2018 12 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 9 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 9 - ĐH Thương mại

  Chương 9 bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ kiểm soát chất lượng.

   36 p vimaru 31/03/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số