• Bài giảng Lập trình Java: Chương 1 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 1 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 1: Giới thiệu về Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, Java Flatforms, các dạng chương trình Java, đặc điểm của Java, máy ảo Java (Java Virtual Machine); viết, dịch, thực thi chương trình HelloWorld; môi trường, công cụ - Giới thiệu một số IDE phổ biến. Mời các bận cùng tham khảo.

   64 p vimaru 31/07/2019 10 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 2: Đặc điểm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong java" bao gồm các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, lớp và đối tượng trong java, tính đóng gói, tính kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 31/07/2019 11 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 3: Luồng nhập xuất và tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu lưu trong bộ nhớ & tập tin, khái niệm về luồng, các loại luồng, thư viện luồng & tập tin trong java, xử lý tập tin và thư mục, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 31/07/2019 9 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 4 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 4 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 4: Lập trình đa luồng (Multithread) trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về đơn luồng và đa luồng, tạo và quản lý luồng trong java, sử dụng Thread và Runnable, vòng đời Thread, độ ưu tiên, đồng bộ hóa, ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 31/07/2019 10 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 5: Lập trình GUI với AWT & Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cơ bản, ví dụ minh họa, mô hình, cơ chế xử lý event,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vimaru 31/07/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 6 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 6 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 6: Lập trình CSDL với JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, tại sao cần JDBC, kiến trúc JDBC & JDBC APIs, các bước làm việc với Database dùng JDBC, một số lớp và phương thức cơ bản trong JDBC API, các loại JDBC Drivers. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 31/07/2019 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 cung cấp các kiến thức cơ bản về môn học, giúp người học nắm vững cách thức lập trình trên một ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sau đây là phần giới thiệu môn học. Mời các bạn theo dõi.

   9 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle" cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn lại kiến thức về hệ quản trị CSDL, giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 2: Cơ bản về SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về SQL, truy vấn dữ liệu - Select, định nghĩa dữ liệu: DDL (Create, Alter, Drop), thao tác dữ liệu: DML (Insert, Update, Delete), tối ưu hóa câu lệnh SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 3: Kiến trúc Oracle 11g" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle, PGA - Program global area, Oracle instance, database buffer cache,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 4: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tablespace, schema, table, constraint, index, view, synonym, Data dictionary. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vimaru 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 5: Quản lý người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý account, privilege, role, profile, bảo mật mật khẩu, hạn mức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 31/07/2019 6 0