• Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hàng hoá; Kế toán tăng tài sản cố định từ nguồn ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán các khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi hướng dẫn; So sánh sự thay đổi so với QĐ19/BTC; Chứng từ kế toán; Sổ kế toán; Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu; Nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ; Nguyên tắc Kế toán sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ hạch toán; Kế toán phải trả nộp theo lương; Kế toán phải trả người lao động; Kế toán tạm thu; Kế toán phải trả khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế; Chênh lệch tỷ giá hối đoái; Nguồn cải cách tiền lương; Nguồn vốn kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu hoạt động do NSNN cấp; Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; Thu phí được khấu trừ, để lại; Doanh thu tài chính; Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi phí hoạt động; Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ; Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.

   87 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng học phần: Công tác quốc phòng và an ninh

  Bài giảng học phần: Công tác quốc phòng và an ninh

  Bài giảng học phần "Công tác quốc phòng và an ninh" có nội dung bao gồm 7 bài. Trình bày về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo...

   90 p vimaru 27/12/2022 8 0

 • Đề cương Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - TS. Nguyễn Nam Thắng & TS. Triệu Quang Minh

  Đề cương Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - TS. Nguyễn Nam Thắng & TS. Triệu Quang Minh

  Đề cương Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin với mục đích giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản của triết học Mác - Lênin, vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu sự vận động, phát triển của xã hội ứng với từng giai đoạn lịch sử.

   44 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, nguyên tắc thiết kế cải tạo – nâng cấp đường; công tác khảo sát phục vụ thiết kế cải tạo; thiết kế cải tạo – nâng cấp đường ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   22 p vimaru 27/12/2022 8 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nội dung điều tra kinh tế; thiết kế mạng lưới đường; xác định cấp hạng và các chỉ tiêu kỹ thuật của từng tuyến; xác định trình tự xây dựng và trình tự nâng cấp, cải tạo;... Mời các...

   14 p vimaru 27/12/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số