• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp và ứng dụng các phương án chiến lược này trong việc đánh giá, điều chỉnh và ứng dụng cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p vimaru 29/09/2021 24 5

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp và ứng dụng việc phân tích này trong việc nhận diện các ưu, khuyết điểm trong việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của...

   39 p vimaru 29/09/2021 18 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên trong và ứng dụng việc phân tích xây dựng ma trận IFE cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vimaru 29/09/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Xây dựng lợi thế cạnh tranh với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng lợi thế cạnh tranh và ứng dụng để xây dựng các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ma trận CPM cho một số loại hình doanh nghiệp.

   79 p vimaru 29/09/2021 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược giúp các bạn nắm được Nguồn gốc, khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược; Vai trò, vị trí và mối quan hệ của quản trị chiến lược với các lĩnh vực khác; Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu; Môi trường kinh doanh, phân tích nội bộ doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh; Triển khai thực hiện chiến...

   36 p vimaru 29/09/2021 15 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên ngoài và ứng dụng việc phân tích này xây dựng ma trận EFE cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p vimaru 29/09/2021 16 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc; Khái niệm; Vai trò; Phân loại quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/09/2021 12 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 Phân tích và lựa chọn chiến lược với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu, qui trình của việc Phân tích và lựa chọn chiến lược ứng dụng để xây dựng ma trận SWOT, SPACE, BCG, GE và QSPM cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vimaru 29/09/2021 18 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 Chính sách phân phối cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát lý thuyết marketing phân phối, vận động hàng hoá; Các loại hình kênh phân phối; Khái quát lý thuyết thương mại; Nội dung chính sách phân phối tổng thể của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/09/2021 24 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 Marketing mục tiêu của doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và ý nghĩa của Marketing mục tiêu ( Marketing S.T.P) đối với quản trị doanh nghiệp; Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 29/09/2021 15 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Cơ sở kinh tế - xã hội của marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình hình thành Marketing; Các khái niệm cơ sở của Marketing; Chức năng, vai trò của marketing; Sự phát triển của Marketing hiện đại và các điều kiện vận dụng Marketing hữu hiệu trong các doanh nghiệp nước ta;...Mời các bạn cùng tham...

   12 p vimaru 29/09/2021 21 4

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Chính sách sản phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm sản phẩm, cấp độ sản phẩm và phân loại sản phẩm; Nội dung của chính sách sản phẩm; Chính sách chu kỳ sống của sản phẩm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 29/09/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số