• Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 5: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 5: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 5: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu; thời hạn tín dụng; lãi suất và phí suất tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế; các nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế; các chứng từ thanh toán quốc tế;... Mời các bạn...

   24 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: điều kiện tiền tệ; điều kiện về địa điểm thanh toán; điều kiện về thời gian thanh toán; điều kiện về phương thức thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương thức chuyển tiền; phương thức ghi sổ (open account); phương thức thanh toán nhờ thu (collection); tín dụng chứng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế (International instrument of payment)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế (International instrument of payment)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế (International instrument of payment). Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hối phiếu (Bill of exchange, Draft); séc (Cheques); thẻ thanh toán (Payment card); kỳ phiếu (Promissory Notes); lệnh chuyển tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về môn học Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; nội dung chương trình học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p vimaru 25/05/2023 9 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, chức năng và các loại hình bảo lãnh xuất nhập khẩu; nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vimaru 25/05/2023 3 0

 • Bài giảng Quản trị học - TS. Phạm Hương Diên

  Bài giảng Quản trị học - TS. Phạm Hương Diên

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học" là giúp các em sinh viên hiểu được khái niệm về quản trị và tổ chức. Biết được ý nghĩa của hoạt động quản trị và chức năng quản trị. Nắm được đặc điểm nhà quản trị, các cấp quản trị, vai trò và kỹ năng của nhà quản trị,.. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   55 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Phạm Hương Thảo

  Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Phạm Hương Thảo

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh" được biên soạn bởi TS. Phạm Hương Thảo với nội dung gồm 6 chương. Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứumôn học QTKD; Chương 2: Kinh doanh; Chương 3: Môi trường kinh doanh; Chương 4: Hiệu quả kinh doanh; Chương 5: Khái lược về QTKD; Chương 6: Nhà quản trị. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   17 p vimaru 25/05/2023 3 0

 • Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 3 - ThS. Hoàng Thị Thu

  Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 3 - ThS. Hoàng Thị Thu

  Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 3 Truy nhập và lưu trữ dữ liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan giải pháp mạng truy nhập; Các công nghệ lưu trữ và mô hình lưu trữ; Hệ thống lưu trữ file. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 2 - ThS. Hoàng Thị Thu

  Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 2 - ThS. Hoàng Thị Thu

  Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 2 Kiến trúc điện toán đám mây, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình truyền thông của điện toán đám mây; Kiến trúc song song; Kiến trúc phân tán; Cấu trúc điện toán đám mây; Hạ tầng đám mây và ảo hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 1 - ThS. Hoàng Thị Thu

  Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 1 - ThS. Hoàng Thị Thu

  Bài giảng Điện toán đám mây: Chương 1 Tổng quan về Điện toán đám mây, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Giới thiệu chung; Các mô hình triển khai và cung cấp dịch vụ; Liên điều hành trong điện toán đám mây; Đặc trưng kỹ thuật; Các ứng dụng của điện toán đám mây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vimaru 25/05/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số