• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách phân phối, kênh phân phối, quyết định phân phối, bán lẻ và bán buôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   17 p vimaru 29/12/2020 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách sản phẩm, phân loại sản phẩm, nội dung chiến lược sản phẩm mới, các chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 29/12/2020 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn marketing, mục tiêu của hệ thống marketing, môi trường marketing, nhu cầu và quá trình mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   10 p vimaru 29/12/2020 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu thị trường, khái niệm cơ bản về nghiên cứu marketing, tiến trình nghiên cứu marketing, các phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin marketing, marketing hỗn hợp, nghiên cứu người tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   30 p vimaru 29/12/2020 10 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách giá, các phương pháp tổng quát khi định giá, các bước định giá, các chiến lược giá cho sản phẩm mới, các chiến lược định giá điển hình, các phương pháp điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   19 p vimaru 29/12/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách chiêu thị, vai trò của quảng cáo, xúc tiến bán hàng, các hoạt động PR, yểm trợ bán hàng, xác định ngân quỹ cho các hoạt động xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 29/12/2020 10 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Marketing chiến lược và marketing quốc tế, các bước xác lập chiến lược chung marketing, marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 29/12/2020 10 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên" tìm hiểu khái niệm vật liệu đá thiên nhiên; phân loại vật liệu đá thiên nhiên; một số tính chất cơ lý của vật liệu đá thiên nhiên; các nguyên nhân gây ra phá hoạt và các biện pháp bảo vệ vật liệu đá thiên nhiên.

   34 p vimaru 29/12/2020 8 1

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm chất kết dính vô cơ; chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí; chất kết dính vô cơ rắn trong nước.

   75 p vimaru 29/12/2020 6 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng" được biên soạn giúp các bạn nắm kiến thức về các tính chất vật lý của vật liệu xây dựng; các tính chất cơ học của vật liệu xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 29/12/2020 11 1

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng" trình bày khái niệm và phân loại vữa xây dựng; phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa.

   30 p vimaru 29/12/2020 6 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông" trình bày khái niệm và phân loại bêtông; thành phần cấp phối bêtông; nguyên liệu chế tạo bêtông; các tính chất của hỗn hợp bêtông và bêtông; các phương pháp tính cấp phối bêtông.

   65 p vimaru 29/12/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số