• Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về động lực học đường sắt; Tính cường độ tuyến đường dưới tác dụng của tải trọng động và tải trọng tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số nguyên lý cơ bản trong tính toán đường sắt không khe nối; Mô hình động lực học đầu máy toa xe-đường ray. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vimaru 28/12/2021 7 0

 • Ôn tập Cơ sở khoa học vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Ôn tập Cơ sở khoa học vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Ôn tập Cơ sở khoa học vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm, cấu trúc tinh thể, chất rắn vô định hình, biểu đồ pha và ứng dụng, ứng xử cơ học của vật liệu, tính chất vật liệu, vật liệu composite,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   118 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất từ của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất từ của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất từ của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất từ của vật liệu, từ trường ở trạng thái bão hòa, vật liệu cần có độ từ thẩm tương đối đạt tối thiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất điện của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất điện của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất điện của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất điện của vật liệu, bán dẫn, so sánh nồng độ acceptor cần thiết với nồng độ nguyên tử Si,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất quang của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất quang của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất quang của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất quang của vật liệu, chiết suất, tỷ số truyền qua và tia tới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về thế điện cực, phương trình Nernst mô tả thế điện cực, tốc độ ăn mòn, phương trình Faraday,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm của biểu đồ pha, quy tắc pha Gibbs, biến đổi pha xét theo vi phân thế hóa, chuyển pha bậc hai, biểu đồ pha hệ 2 cấu tử,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   133 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất nhiệt của vật liệu, nhiệt động lực học, nguyên lý thứ không của nhiệt động lực học, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về ứng xử cơ học của vật liệu, đường cong ứng suất-biến dạng của kim loại, đường cong ứng suất-biến dạng của ceramic, đường cong ứng suất-biến dạng của vật liệu, hóa học tinh thể,... Mời các bạn cùng...

   35 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 Tính chất vật lý của đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm, nguồn gốc, các tính chất khoáng vật và phân loại khoáng vật; khái niệm đất đá, các đặc trưng cơ bản của đất đá; phân loại đất đá theo nguồn gốc hình thành; quá trình magma và đá magma; quá trình trầm tích và đất đá trầm tích; quá trình biến chất và...

   34 p vimaru 28/12/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số