• Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2 - Phạm Văn Sơn

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2 - Phạm Văn Sơn

  Bài giảng "Đồ họa kỹ thuật 2 - Phạm Văn Sơn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Vẽ quy ước và mối ghép ren; Đọc bản vẽ lắp; Vẽ tách chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   57 p vimaru 29/08/2023 13 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 0 - Tổng quan về HCI

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 0 - Tổng quan về HCI

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 0 - Tổng quan về HCI" tìm hiểu về các nội dung cơ bản và trọng tâm như sau: Thuật ngữ và khái niệm; Người dùng; Môi trường; Lĩnh vực liên quan; Chất lượng; Phương tiện và công cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   51 p vimaru 29/08/2023 31 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 1 - Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 1 - Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 1 - Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý" có nội dung kiến thức trình bày về: Tổng quan tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý; Kênh vào ra; Bộ nhớ; Lập luận và giải quyết vấn đề; Tâm lý và thiết kế hệ tương tác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   22 p vimaru 29/08/2023 23 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 2 - Nhân tố máy tính trong tương tác người máy

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 2 - Nhân tố máy tính trong tương tác người máy

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 2 - Nhân tố máy tính trong tương tác người máy" được biên soạn với các nội dung chính bao gồm: Tổng quan; Thiết bị ra - vào; Bộ nhớ; Xử lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   15 p vimaru 29/08/2023 22 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 4 - Các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế giao tiếp người dùng - máy tính

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 4 - Các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế giao tiếp người dùng - máy tính

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 4 - Các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế giao tiếp người dùng - máy tính" được biên soạn với các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về giao tiếp người dùng - máy tính; Các cách tiếp cận; Các mô thức cho tính dùng được; Các nguyên tắc cho tính dùng được; Thiết kế giao tiếp Người-máy;... Mời các...

   65 p vimaru 29/08/2023 30 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 3 - Các dạng tương tác Người dùng - máy tính

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 3 - Các dạng tương tác Người dùng - máy tính

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 3 - Các dạng tương tác Người dùng - máy tính" được biên soạn với các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về các dạng tương tác Người dùng - máy tính; Các mô hình tương tác; Các dạng tương tác; Mô hình WIMP; Điều khiển trực tiếp; Ngữ cảnh tương tác;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   29 p vimaru 29/08/2023 26 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 5 - Mô hình GOM, Keytrock

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 5 - Mô hình GOM, Keytrock

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 5 - Mô hình GOM, Keytrock" bao gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về mô hình GOM, Keytrock; Mô hình đặc tả yêu cầu người dùng; Mô hình OSTA/ mô hình thiết kế cộng tác; Mô hình phương pháp thiết kế phần mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   35 p vimaru 29/08/2023 22 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 6 - Đặc tả yêu cầu ND và phân tích nhiệm vụ

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 6 - Đặc tả yêu cầu ND và phân tích nhiệm vụ

  Đặc tả yêu cầu ND và phân tích nhiệm vụ là 2 giai đoạn quan trọng trong phát triển HCI. Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 6 - Đặc tả yêu cầu nội dung và phân tích nhiệm vụ" sẽ trình bày về Đặc tả yêu cầu ND; Công cụ và phân tích nhiệm vụ... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   41 p vimaru 29/08/2023 16 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 7 - Ký pháp đối thoại và thiết kế

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 7 - Ký pháp đối thoại và thiết kế

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 7 - Ký pháp đối thoại và thiết kế" có nội dung trình bày tổng quan về độc thoại; Ký pháp đồ hoạ; Ký pháp văn bản; Ngữ nghĩa đối thoại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   60 p vimaru 29/08/2023 16 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 8 - Hỗ trợ cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 8 - Hỗ trợ cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 8 - Hỗ trợ cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính" trình bày tổng quan về cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính; Tìm hiểu về các thành phần của hệ thống Window; Lập trình ứng dụng; Sử dụng công cụ; Hệ quản trị tương tác ND (UIMS). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   29 p vimaru 29/08/2023 17 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 10 - Thiết kế trợ giúp

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 10 - Thiết kế trợ giúp

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 10 - Thiết kế trợ giúp" trình bày các nội dung kiến thức về: Khái niệm, phân loại, qui trình thiết kế, đánh giá của thiết kế trợ giúp... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   41 p vimaru 29/08/2023 13 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 9 - Các kỹ thuật đánh giá

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 9 - Các kỹ thuật đánh giá

  Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 9 - Các kỹ thuật đánh giá" có nội dung trình bày khái niệm và vai trò của đánh giá trong thiết kế tương tác người máy; Các kiểu đánh giá; Đánh giá thiết kế; Đánh giá cài đặt; Lựa chọn phương pháp đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   63 p vimaru 29/08/2023 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru