• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Tiếp tục với các nội dung về phép biện chứng duy vật, phần 2 của bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin giới thiệu về học thuyết kinh tế của chủ nghãi Mác Leenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   69 p vimaru 28/12/2021 87 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 Móng nông trên nền thiên nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm nền và móng; khái niệm tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn; tài liệu cần thiết tính toán Nền Móng theo TTGH; đề xuất, so sánh và chọn phương án Nền Móng; tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH.

   9 p vimaru 28/12/2021 25 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 Xác định độ lún của nền công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: xác định độ lún cố kết; tốc độ cố kết của đất; xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 28/12/2021 26 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 Sức chịu tải của nền đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết sức chịu tải của terzaghi; hệ số an toàn; phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải meyerhof; các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vimaru 28/12/2021 26 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 Áp lực đất lên tường chắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của rankine; xác định áp lực đất tĩnh; xác định áp lực đất theo lý luận của coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 28/12/2021 33 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 Ứng suất trong đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán; xác định ứng suất bản thân; xác định áp suất đáy móng; ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vimaru 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 Tính chất cơ học của đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: tính thấm nước của đất; tính ép co và biến dạng của đất; cường độ chống cắt của đất; tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vimaru 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm, nguồn gốc, các tính chất khoáng vật và phân loại khoáng vật; khái niệm đất đá, các đặc trưng cơ bản của đất đá; phân loại đất đá theo nguồn gốc hình thành; quá trình magma và đá magma; quá trình trầm tích và đất đá trầm tích; quá trình biến chất và...

   34 p vimaru 28/12/2021 25 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 Tính chất vật lý của đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 28/12/2021 27 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về ứng xử cơ học của vật liệu, đường cong ứng suất-biến dạng của kim loại, đường cong ứng suất-biến dạng của ceramic, đường cong ứng suất-biến dạng của vật liệu, hóa học tinh thể,... Mời các bạn cùng...

   35 p vimaru 28/12/2021 29 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất nhiệt của vật liệu, nhiệt động lực học, nguyên lý thứ không của nhiệt động lực học, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p vimaru 28/12/2021 38 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm của biểu đồ pha, quy tắc pha Gibbs, biến đổi pha xét theo vi phân thế hóa, chuyển pha bậc hai, biểu đồ pha hệ 2 cấu tử,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   133 p vimaru 28/12/2021 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số