• Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 - Thuật toán; Chương 2 - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++; Chương 3 - Các thành phần và các kiểu dữ liệu cơ bản; Chương 4 - Các cấu trúc điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vimaru 31/08/2021 95 41

 • Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Lập trình căn bản trang bị cho sinh viên những nội dung kiến thức cơ bản về: Chương 5 - Hàm; Chương 6 - Mảng; Chương 7 - Con trỏ; Chương 8 - Cấu trúc; Chương 9 - File. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   46 p vimaru 31/08/2021 44 3

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng Network Simulator, cách thức cài đặt và sử dụng Network Simulator, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết về các đối tượng cơ bản như : Nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm, liên kết,...nhằm giúp cho học viên làm chủ được hệ mô phỏng này. Nội dung của...

   131 p vimaru 31/08/2021 25 0

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Liên kết giữa các nút mạng bằng đối tượng simpleLink, đối tượng mô phỏng gói tin Packet, Các toán tử dùng để tạo gói tin được biểu diễn bằng đối tượng Agent, đối tượng Application dùng để mô phỏng các yêu cầu truyền dữ liệu của người sử dụng. Mời...

   102 p vimaru 31/08/2021 18 0

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 5 Kiểu tuần tự trong python, phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: List (danh sách); Tuple (hàng); Range (miền); Bài tập về dữ liệu tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vimaru 29/08/2021 29 4

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 3 Vòng lặp trong python cung cấp cho người học những kiến thức như: Vòng lặp while; Vòng lặp for; Lặp “for” duyệt một danh sách; Lặp for duyệt một miền số nguyên; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   18 p vimaru 29/08/2021 24 1

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 2 Hàm và rẽ nhánh trong python cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm; Phép toán if; Rẽ nhánh; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   26 p vimaru 29/08/2021 27 1

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 1 Giới thiệu về ngôn ngữ python cung cấp cho người học những kiến thức như: Thông tin chung về môn học; Giới thiệu ngôn ngữ python; Cách thực hiện câu lệnh, chương trình; Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh; Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu; Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan; Vài ví dụ minh họa.

   42 p vimaru 29/08/2021 28 2

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 4 Kiểu tuần tự trong python, phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type); String (chuỗi); Bài tập về xử lý chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 29/08/2021 23 1

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 7 Kiểu dữ liệu từ điển, module và package cung cấp cho người học những kiến thức như: Dictionary (từ điển); Module và Package; Module math; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 29/08/2021 28 1

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 6 Kiểu tập hợp và kiểu tập tĩnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Set (tập hợp); Khởi tạo; Phép toán; Duyệt các phần tử; Các phương thức hỗ trợ; Frozenset (tập hợp tĩnh); Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 29/08/2021 24 1

 • Bài giảng Lập trình Python: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình Python: Bài 8 Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngoại lệ là gì?; Xử lý ngoại lệ; Một số loại ngoại lệ thường gặp; Tự sinh ngoại lệ; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vimaru 29/08/2021 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số