• Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về động lực học đường sắt; Tính cường độ tuyến đường dưới tác dụng của tải trọng động và tải trọng tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số nguyên lý cơ bản trong tính toán đường sắt không khe nối; Mô hình động lực học đầu máy toa xe-đường ray. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 Tính chất vật lý của đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm, nguồn gốc, các tính chất khoáng vật và phân loại khoáng vật; khái niệm đất đá, các đặc trưng cơ bản của đất đá; phân loại đất đá theo nguồn gốc hình thành; quá trình magma và đá magma; quá trình trầm tích và đất đá trầm tích; quá trình biến chất và...

   34 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 Tính chất cơ học của đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: tính thấm nước của đất; tính ép co và biến dạng của đất; cường độ chống cắt của đất; tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 Ứng suất trong đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán; xác định ứng suất bản thân; xác định áp suất đáy móng; ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vimaru 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 Áp lực đất lên tường chắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của rankine; xác định áp lực đất tĩnh; xác định áp lực đất theo lý luận của coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 Sức chịu tải của nền đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết sức chịu tải của terzaghi; hệ số an toàn; phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải meyerhof; các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 Xác định độ lún của nền công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: xác định độ lún cố kết; tốc độ cố kết của đất; xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 Móng nông trên nền thiên nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm nền và móng; khái niệm tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn; tài liệu cần thiết tính toán Nền Móng theo TTGH; đề xuất, so sánh và chọn phương án Nền Móng; tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH.

   9 p vimaru 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Cơ học đất

  Bài giảng Cơ học đất

  Bài giảng Cơ học đất này được biên soạn theo chương trình môn học đã được phê duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Quá trình hình thành và cấu tạo của đất, các chỉ tiêu tính chất vật lý, chỉ tiêu cơ học, tính toán ứng suất trong đất, tính toán lún của nền đất, xác định sức chịu tải nền đất và tính toán áp...

   209 p vimaru 28/11/2021 31 2

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 1

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1 được biên soạn bám sát theo các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất và kinh nghiệm thi công của nhóm tác giả. Nội dung chính của bài giảng gồm các phần: Công tác đất, thi công Cọc và cừ, gia cố nền móng và thi công bê tông cốt thép toàn khối.

   182 p vimaru 28/11/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số