105-Engine safety system

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. System description; Functions and indications; Technical description of all components; Maintenance and trouble shooting,..
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02591)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

10 p vimaru_01 11/01/2016 210 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.