47- Automatic lo filter: Model X-280-D-20/4 A05/A016 - Automatic fo filter: Model FM-152-DE 8/4 A07/A09

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T.Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02589)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

10 p vimaru_01 11/01/2016 224 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.