58-Lube Oil Filter for Crossshead Diesel Engines Type X280D-12.3 and 20.4(LGMC-280-CN)

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T.General information; Function description; Operation; Trouble shooting; Maintenance; Installation; Spare parts,...Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02586)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

11 p vimaru_01 11/01/2016 168 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.