64-Central F.W.Cooler. Main L.O. Cooler

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02610)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

10 p vimaru_01 11/01/2016 1088 6

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.