89-Main switch board

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. Receiving and handling; Description of various parts; Draw-out mechanism; Periodic inspection and parts replacement; ACB protection relay;...
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02599)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

10 p vimaru_01 12/01/2016 124 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.