92- AC starter

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. Operation; Component devices; Inspection and maintenance. Precautions. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02592)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

9 p vimaru_01 11/01/2016 176 1