Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế xi măng và quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm đến mức độ phản ứng pozzolanic của hệ xi măng - tro bay

Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để xác định tương quan giữa mức độ phản ứng pozzolanic (d.o.p) của tro bay với hàm lượng tro bay thay thế xi măng, nhiệt độ dưỡng hộ lớn nhất và thời gian đẳng nhiệt của quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm. D.o.p được xác định bằng phương pháp hòa tan chọn lọc. Kết quả cho thấy d.o.p tăng theo thời gian và ở mỗi độ tuổi xác định, d.o.p sẽ tăng khi hàm lượng tro bay thay thế xi măng giảm, nhiệt độ dưỡng hộ lớn nhất tăng và hầu như không phụ thuộc vào thời gian đẳng nhiệt.