Ảnh hưởng kích thước mùn khoan tới công nghệ khoan tuần hoàn nghịch bằng bơm Erlift và giải pháp nâng cao hiệu quả khoan các giếng khai thác nước ngầm trong trầm tích bở rời

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ khoan tuần hoàn nghịch (Reverse Circulation drilling – RCD) bằng ơm erlift (Airlift pump - AP) để khoan các giếng khai thác ngầm với mục đích tăng khả năng thu hồi nước trong tầng chứa nước.