Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều

Bài viết trình bày quy trình cụ thể của phương pháp không lưới bình phương di chuyển nhỏ nhất (MLS) áp dụng cho bài toán địa kỹ thuật, đồng thời phát triển phương pháp này để phân tích bài toán tương tác của cọc đơn và nền đất đàn hồi ba chiều.