Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 8 - Trương Văn Cương

Chương này có thể giúp người học: Hiểu và vận dụng được mạch so sánh sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch cộng/trừ sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch vi phân/tích phân sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.