Bài giảng Chiến lược kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Mục đích bài giảng này nhằm giới thiệu tổng quan về các bước của qui trình hoạch định chiến lược, giới thiệu các công cụ quản lý hiệu quả nhất cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp, phát triển tinh thần làm việc theo nhóm.