Bài giảng Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Bài giảng Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam; bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam; những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam.