Bài giảng Chuyên đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế

Bài giảng Chuyên đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế nêu lên nguồn gốc; quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về kinh tế; quan điểm Hồ Chí Minh về quản lý kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.