Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

Chương 5 - Tính chuyển vị của hệ thanh. Nội dung trình bày trong chương 5 gồm có: Các khái niệm, cách tìm đường đàn hồi bằng phương pháp tích phân trực tiếp, tính chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ (Vêrêxaghin).