Bài giảng Cơ sở dữ liệu: View and Trigger - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: View and Trigger. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của một loại stored procedure đặc biệt gọi là Trigger và cách dùng View để hiển thị dữ liệu từ một hay nhiều bảng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.