Bài giảng Đường lối quốc quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

Bài giảng Đường lối quốc quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 gồm có 7 bài, trình bày cụ thể như sau: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;...Mời các bạn cùng tham khảo!