Bài giảng Giám sát thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép: Phần 1

Bài giảng Giám sát thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về tư vấn giám sát, phương châm của hoạt động tư vấn giám sát, mục đích của hoạt động tư vấn giám sát, yêu cầu đối với tư vấn giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.