Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán các khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)