Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu hoạt động do NSNN cấp; Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; Thu phí được khấu trừ, để lại; Doanh thu tài chính; Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)