Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 Khối lượng đất và sự chuyển đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Giới thiệu về chuyển đất, vật liệu trong chuyển đất, các đặc điểm về thay đổi thể tích của đất, dải và ụ đất, ước tính khối lượng đất, sử dụng biểu đồ khối lượng (mass diagram), tính khối lượng san bằng mặt đất, hướng và cự ly vận chuyển.