Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 Công tác cốp pha và giàn giáo. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Một số sự cố công trình liên quan cốp pha, giàn giáo, các yêu cầu đối với cốp pha, giàn giáo, phân loại cốp pha, cấu tạo cốp pha, giàn giáo và sàn công tác, tính toán thiết kế cốp pha, giàn giáo, nghiệm thu cốp pha và giàn giáo.