Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Bài giảng chương 1 giới thiệu về Internet and Network programming. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số nội dung cơ bản như: Lý do lập trình mạng trên nền tảng .NET, phạm vi, địa chỉ IP, Network stack, ports, internet standards, .NET framework, Visual Studio .NET, .NET SDK. Mời các bạn cùng tham khảo.