Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 1: Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 1: Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chính Đảng của giai cấp công nhân, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.