Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng

Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm liên quan đến đầu tư xây dựng; Vai trò quản lý nhà nước đối với xây dựng; Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với xây dựng; Công cụ quản lý nhà nước về xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.