Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng

Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm và ý nghĩa quản lý lao động trong xây dựng; Phân loại lao động trong xây dựng; Nội dung quản trị lao động trong doanh nghiệp xây dựng; Năng suất lao động trong xây dựng; Tiền lương trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.