Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, thành phần vốn sản xuất kinh doanh xây dựng; Vốn cố định trong kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp; Đánh giá tài sản cố định trong xây dựng; Hao mòn tài sản cố định trong xây dựng; Khấu hao tài sản cố định trong xây dựng; Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong xây dựng; Vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.