Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông

Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại móng nông; cấu tạo một số loại móng nông; trình tự tính toán, thiết kế móng nông; tính toán móng cứng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!