Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

Nội dung Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thất nghiệp", cụ thể như: Đo lường thất nghiệp, nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp,...