Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

Sau khi học xong Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 này người học có thể hiểu về: Lý thuyết giao điểm của Keynes, chính sách tài khóa và ngân sách nhà nước,...Mời các bạn cùng tham khảo!